Outstanding Alumni Home > Career & Alumni > Research Performance
Department Graduation Name
MME 79 Gao Yizhi
MME 67 Bao Yixin
MME 69 Yuan Jianxun
Department of Mechanical and Mechatronic Engineering, NTOU
Address : No.2 Pei-Ning Road,Keelung ,Taiwan 20224,R.O.C. TEL : +886-02-24622192#3200~3201 Email:mme@mail.ntou.edu.tw